Towarzystwo Miłośników Szermierki - Zagłębie

UCHWAŁA NR 1120/LXIV/2014

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

 

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 - t. jedn. z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 - t. jedn.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31.08.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 233 z dn. 29.10.2010r. poz. 3451) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określić szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość Miejskich Stypendiów Sportowych, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchylić Uchwałę Nr 358/XXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu

                                                                                                                              Mateusz Rykała

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 1120/LXIV/2014

Rady Miejskiej w Sosnowcu

   z dnia 23 października 2014 r.

 

 

REGULAMIN przyznawania i pozbawiania Miejskich Stypendiów Sportowych

 

§ 1. 1. Prezydent Miasta Sosnowca, w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Sosnowiec, może przyznać w danym roku budżetowym Miejskie Stypendia Sportowe (dalej: stypendia sportowe) zawodnikowi, który: 

1) jest mieszkańcem Sosnowca w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks cywilny z dn. 23.04.1964r. (Dz. U. 2014 r., poz. 121 - t. jedn.); 

2) jest zrzeszony w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Gminy Sosnowiec lub jest zrzeszony w innym klubie sportowym i uprawia dyscyplinę sportu, której sekcja nie istnieje na obszarze Sosnowca bądź istnieje na poziomie znacząco niższym od poziomu reprezentowanego przez kandydata do stypendium sportowego; 

3) odnotował wynik sportowy określony w tabelach nr 1 lub 2, będących integralną częścią niniejszego Regulaminu (w ramach dyscyplin indywidualnych przy uczestnictwie co najmniej 12 zawodników w danej konkurencji sportowej, chyba że postanowienia regulaminu zawodów przewidują udział mniejszej liczby zawodników lub wynika to ze specyfiki danej dyscypliny); 

2. Zawodnik, może otrzymać stypendium sportowe pod warunkiem nie pobierania stypendium sportowego z innej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Stypendium sportowe może być przyznane na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub przesłanego drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału) w terminach: od 1 do 30 listopada oraz od 1 do 31 maja każdego roku kalendarzowego, poprzedzającego półrocze, na które ma być przyznane stypendium sportowe.

2. Wnioski powinny być formułowane na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego może złożyć:

1) osoba prawna prowadząca działalność w obszarze sportu;

2) pełnoletni zawodnik;

3) opiekun prawny małoletniego zawodnika. 

5. Wniosek formułowany jest w oparciu o wyniki sportowe z rocznego okresu poprzedzającego termin składania wniosków, wymieniony w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Wniosek może być formułowany w oparciu o wyniki sportowe uzyskane podczas ostatnich rozegranych Igrzysk Olimpijskich (za wyjątkiem młodzieżowych) pod warunkiem, że zawodnik zajął miejsce od I-III. 

7. Do wniosku należy załączyć w szczególności: 

1) opinię na temat zawodnika wystawioną przez podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;

2) uwierzytelnioną informację na temat odnotowanych wyników sportowych oraz liczbie zawodników, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt

3) wraz z uzasadnieniem w sytuacji mniejszej liczby zawodników niż określona. 

8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia wniosku po wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 10;

2) pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę;

3) braków formalnych; Id: 0C596368-271B-4C17-9467-A6480BE94164. Podpisany Strona 1 4) stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku lub załączonej dokumentacji. 

9. W przypadku wniosków zawierających braki formalne, istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty dostarczenia zawiadomienia drogą pocztową lub mailową na adresy wskazane we wniosku. Nieusuniecie wskazanych braków formalnych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

10. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Sosnowca może przyznać stypendium sportowe na wniosek złożony poza wyznaczonym terminem. Przedmiotowy wniosek winien być szczegółowo uzasadniony.

§ 3. 1. Stypendia sportowe są przyznawane maksymalnie na sześć miesięcy. W sytuacji tego wymagającej Prezydent Miasta Sosnowca może przyznać stypendia sportowe na okres krótszy z możliwością prolongaty tego okresu do sześciu miesięcy.

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego są rozpatrywane w terminie 30 dni (począwszy od końcowego terminu wskazanego w § 2 ust. 1) przez Zespół ds. opiniowania wniosków o stypendia sportowe, powołany przez Prezydenta Miasta Sosnowca. W skład Zespołu wchodzą trzy osoby wskazane przez Prezydenta Miasta spośród pracowników Urzędu i trzy osoby wchodzące w skład Rady Miejskiej w Sosnowcu.

3. Wysokość stypendium sportowego zależy od poziomu sportowego, jakim legitymuje się kandydat zgłoszony do stypendium sportowego i określona jest w tabelach nr 1 i 2. 

4. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie Miejskiego Stypendium Sportowego priorytetowe znaczenie ma uprawianie dyscypliny olimpijskiej. 

5. W sytuacji niewystarczających środków finansowych zabezpieczonych na ten cel stypendiami sportowymi zostaną uhonorowani zawodnicy o najwyższych osiągnięciach sportowych.

6. Ostateczną decyzję o przydzieleniu stypendium sportowego podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca po zapoznaniu się z opinią Zespołu. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

7. Szczegółowe zobowiązania stron zostaną określone w umowach stypendialnych. § 4. 1. Prezydent Miasta Sosnowca, z urzędu lub na wniosek podmiotu zrzeszającego stypendystę lub właściwego związku sportowego, może pozbawić zawodnika stypendium sportowego, szczególnie w sytuacji, gdy zawodnik:

1) Utraci przesłanki uprawniające go do przyznania stypendium sportowego, wymienione w § 1 ust. 1;

2) Utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co stwierdzono orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o których mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie;

3) Utraci prawa zawodnika;

4) Zaprzestanie uprawiania danego sportu;

5) Popełni przestępstwo z winy umyślnej, którego popełnienie stwierdzono prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu;

6) Odmówi udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje podmiot zrzeszający lub właściwy związek sportowy;

7) Utraci życie. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Sosnowca, że pozbawienie zawodnika stypendium sportowego nastąpiło z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, stypendium sportowe może być wypłacone za cały okres od momentu pozbawienia.

3. Stypendysta i podmiot zrzeszający go są zobowiązani niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta Sosnowca o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca.

 

5. Złożenie wniosku o stypendium sportowe nie jest jednoznaczne z jego przyznaniem.

 

                                                                           Tabela nr 1

                                   Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego- dyscypliny olimpijskie

RANGA ZAWODÓW

MIESIĘCZNA KWOTA MIEJSKIEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO

Dyscypliny indywidualne

Igrzyska Olimpijskie:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

Poniżej VIII miejsca lub udział:

 

 

4.000

4.500

3.000

2.500

1.500

MŁODZIEŻOWE IO

2.000

1.800

1.500

1.200

800

 

SENIOR

MŁODZIEŻOWIEC

JUNIOR

KADET

JUNIOR MŁODSZY

MŁODZIK

Mistrzostwa Świata:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

 

2.500

2.000

1.800

1.200

 

1.500

1.200

1.000

800

 

1.200

1.000

800

600

 

800

700

600

400

 

500

450

400

350

Mistrzostwa Europy:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

 

1.500

1.300

1.100

800

 

800

700

600

500

 

600

500

400

300

 

400

350

300

250

 

300

250

200

150

Mistrzostwa Polski:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

 

1.000

800

600

500

 

600

500

400

300

 

350

300

250

200

 

300

250

200

150

 

250

200

150

100

Mistrzostwa Śląska:

I miejsce:

II-III miejsce:

 

-

-

 

300

250

 

250

200

 

200

150

 

150

100

Dyscypliny zespołowe

Igrzyska Olimpijskie:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

Poniżej VIII miejsca lub udział:

 

4.000

3.500

3.000

2.500

 

Mistrzostwa Świata:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

 

2.500

2.000

1.800

1.200

 

1.500

1.200

1.000

800

 

1.200

1.000

800

600

 

800

700

600

400

 

500

450

400

350

Mistrzostwa Europy:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

 

1.500

1.300

1.100

800

 

800

700

600

500

 

600

500

400

300

 

400

350

300

250

 

300

250

200

150

Puchar Świata:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

 

1.500

1.300

1.100

800

 

800

700

600

500

 

450

400

350

300

Puchar Europy:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

IV-VIII miejsce:

 

1.200

1.000

800

600

 

700

600

500

300

 

350

300

250

200

Reprezentowanie Polski    w oficjalnych zawodach:

 300

 250

 200

 150

Zawody rangi        Mistrzostw Polski:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

 

 

500

350

200

 

 

300

200

100

 

 

200

150

100

 

 

150

100

50

 

 

                                                                            Tabela nr 2

                               Wysokość Miejskiego Stypendium Sportowego- dyscypliny nieolimpijskie

RANGA ZAWODÓW

MIESIĘCZNA KWOTA MIEJSKIEGO STYPENDIUM SPORTOWEGO

Dyscypliny indywidualne

 

SENIOR

MŁODZIEŻOWIEC

JUNIOR

Mistrzostwa Świata:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

 

2.000

1.500

1.000

 

700

600

500

 

500

400

300

Mistrzostwa Europy:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

 

1.200

800

500

 

600

500

400

 

400

300

200

Mistrzostwa Polski:

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce:

 

500

450

400

 

300

250

200

 

200

150

100

Dyscypliny zespołowe

Reprezentowanie Polski w oficjalnych zawodach:

 250

 200

 150

Zawody rangi Mistrzostw Polski:

 300

 200

 100

 

 

 

jackpotcity